EcoAgtube – videos for agroecology and the environment

  • Contact us
  • support@ecoagtube.org

Gabay sa pamamahala ng dagang-peste

  • 8 years ago
  • 13735 Views

Sa pamamagitan ng pag-aaral sa takbo at pagbabago ng populasyon ng bawa't klase ng dagang-peste sa isang lugar, maaaring makagawa ng maka-ekolohiyang paraan upang makontrol ang dagang-peste sa palayan na dinadaluyan ng irigasyon.

Kayang kontrolin ang populasyon ng mga dagang peste kung ang mga magsasaka ay magtutulungan bilang isang komunidad at kung ang pagkontrol ay gagawin sa akmang panahon at sa tamang lugar. Ipinapaliwanag ng video na ito ang mga epektibong gawain ng komunidad sa pagkontrol ng dagang-peste.

or Signup to post comments

Top