EcoAgtube – videos for agroecology and the environment

  • Contact us
  • support@ecoagtube.org

Tungkol sa Palay at Daga

  • 8 years ago
  • 15725 Views

Tungkol sa palay at daga: isang paunang gabay sa pamamahala o paghadlang ng pinsala ng daga na batay sa ekolohiya

Sa loob ng libu-libong taon, may mahalagang bahaging ginagampanan ang mga daga sa buhay ng tao. Sila ay maituturing na pinakamahalagang grupo ng mammals. Ibinabahagi ng video na ito ang mga malalaking epekto ng dagang-peste sa tao at palay.

Ipinapaliwanag ng video ang mga maka-ekolohiyang paraan at ang kahalagahan nito upang makontrol ang dagang-peste sa palayan na dinadaluyan ng irigasyon.

or Signup to post comments

Top